Statut

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRÓL MACIUŚ PIERWSZY w DĘBOGÓRZU

 

§ 1

1. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Król Maciuś Pierwszy” w Dębogórzu jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego, która:

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,

2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.

2. Osobą prowadzącą przedszkole jest Alina Zuba

3. Przedszkole działa w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz statut.

4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w brzmieniu:

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Król Maciuś Pierwszy” w Dębogórzu.

5. Przedszkole używa pieczęci podłużnej o brzmieniu: 

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Król Maciuś Pierwszy”

84 – 230 Dębogórze tel. 570998877

Regon 365687468 NIP 9580870230

§2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Językowe „Król Maciuś Pierwszy” w Dębogórzu,

2) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć właściciela przedszkola – Alina Zuba.

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na stanowisko dyrektora placówki – Katarzyna Zuba.

4) statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola Językowego „Król Maciuś Pierwszy” w Dębogórzu,

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

6) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

§3

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) szatnię dla dzieci i personelu,

2) pomieszczenie administracyjno-socjalne,

3) toaletę 

4) zaplecze gospodarcze,

5) pomoce i zabawki edukacyjne,

6) kuchnia,

7) plac zabaw.

2. Wszystkie posiadane przez przedszkole aktywa trwałe są dostosowywane i remontowane we własnym zakresie.

§4

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, aby wychowanek osiągnął dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3. W ramach zadań działalność edukacyjna przedszkola obejmuje: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Sposób realizacji zadań przedszkola:

1) zadania programowe przedszkola realizuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

2) zadania programowe realizowane są poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowujących rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

3) działania wychowawczo-edukacyjne przedszkola ukierunkowane są na wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w relacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,

4) przedszkole wobec rodziny pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,

5) przedszkole uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres działań realizowanych w przedszkolu, m.in. poprzez częste zbieranie informacji dotyczących postępów dziecka i jakości pracy przedszkola.

5. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkole ustala odpowiednio do potrzeb, możliwości rozwojowych dzieci oraz potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:

1) podczas pobytu w przedszkolu dziecko pozostaje nieustannie pod opieką osoby dorosłej – nauczyciela wspomaganego przez pomoc nauczyciela,

2) wyjścia i wyjazdy poza teren przedszkola planuje nauczyciel – programowo i organizacyjnie,

3) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują pracownicy przedszkola w ilości 1:10,

4) wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy – bez stosowania leków.

6. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

7. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4) pomoc psychologiczno-pedagogiczną: indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

8. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,

3) promuje ochronę zdrowia.

§5

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w wieku określonym ustawą, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Każdy oddział prowadzi jeden nauczyciel.

3. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

§6

1. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program autorski, roczny plan pracy, plany miesięczne opracowane przez nauczycieli oddziału. 

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 7

1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dzieci oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia.

3. Przedszkole oferuje zajęcia służące wszechstronnemu rozwojowi dzieci, odkrywaniu talentów i zainteresowań:

1) Język angielski

2) Zajęcia matematyczne

3) Tańce

4) Rytmika

5) Joga

6) Zajęcia logopedyczne

7) Przedstawienia teatralne

8) Język hiszpański

§8

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Przedszkole czynne jest w godzinach od 0630 do 1700.

3. Przerwę wakacyjną w pracy przedszkola ustala co roku organ prowadzący.

4. Dni, w których przedszkole nie funkcjonuje ustalone są w umowie zawieranej z rodzicami oraz dostępne są na stronie internetowej przedszkola.

5. Przedszkole współpracuje z innymi placówkami, szkołami i organizacjami społecznymi w celu wzbogacania wiedzy, wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych form doskonalenia zawodowego.

§9

1. Pobyt dziecka w przedszkolu regulowany jest zapisami umowy, zawartej z rodzicami, według wzoru przygotowanego przez organ prowadzący.

2. Podstawowa opłata za przedszkole /tzw. czesne/ obejmuje:

1) Całodniowy pobyt dziecka w przedszkolu

2) Zajęcia dydaktyczne

3) Zajęcia dodatkowe z wyjątkiem logopedii

3. Przedszkole prowadzi odpłatne wyżywienie w zakresie 4 posiłków dziennie. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z dowolnej liczby posiłków, w zależności od czasu pobytu w przedszkolu /od 1 do 4/.

4. Opłata czesnego nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

5. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka przez co najmniej trzy dni.

6. Opłatę tę uiszcza się z góry, nie później niż do 20 dnia danego miesiąca.

7. Opłata czesnego może ulec zmianie w wyjątkowych sytuacjach (np. pandemia, wyjątkowo duża inflacja, miesiące wakacyjne). O zmianie kwoty czesnego informujemy drogą elektroniczną.

§ 10

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi w zależności od potrzeb.

2. Zasady zatrudniania określają odrębne przepisy.

§ 11

1. Organ prowadzący jako właściciel przedszkola jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Organ prowadzący:

1) zatrudnia, zwalnia nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

2) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z innymi przepisami,

3) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

4) decyduje o przyjęciu bądź skreśleniu z listy dzieci w przedszkolu.

2. Organ prowadzący w szczególności:

1) dysponuje środkami finansowymi i ponosi za nie odpowiedzialność zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) ustala regulamin pracy i strukturę organizacyjną,

§12

1. Dyrektor jako organ Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor:

1) odpowiada za właściwą organizację i przebieg procesu wychowawczo-dydaktycznego,

2) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

2. Dyrektor w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

2) tworzy warunki i atmosferę prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

4) opracowuje ramowy rozkład dnia pobytu dzieci w przedszkolu;

6) kontroluje pracę personelu przedszkola i dyscyplinę pracy,

7) ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy,

9) odpowiada za całość dokumentacji przedszkola,

10) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,

11) dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego przedstawione przez nauczycieli,

12) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

13) organizuje wczesne wspomaganie dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Szczegółowy przydział zadań, uprawnień oraz zakres odpowiedzialności, a także stanowisko Dyrektora powierza organ prowadzący przedszkole.

4. Dyrektora, podczas jego nieobecności (wyjazd na szkolenia, konferencje, narady, nieobecność spowodowaną krótkotrwałą chorobą, inne ważne przyczyny), zastępuje wskazany przez organ prowadzący pracownik. 

§ 13

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:

1) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:

a) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach i treściach realizowanych w pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale, a wynikającej z programu wychowania przedszkolnego,

b) rzetelne przekazywanie rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c) udział rodziców w sytuacjach edukacyjnych, imprezach organizowanych wspólnie z dziećmi,

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialności za jej jakość, a szczególnie:

a) doskonalenie form i metod pracy z dziećmi, dążenie do osiągania jak najlepszych wyników,

b) zaspokajanie indywidualnych potrzeb, zainteresowań i wymagań dzieci,

c) pobudzanie procesów rozwojowych dziecka do optymalnej aktywizacji poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,

d) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zainteresowań i zdolności poprzez wnikliwą obserwacją, kontakty indywidualne, tworzenie miejsc pracy twórczej,

e) podejmowanie działań stymulujących, profilaktycznych i kompensacyjnych wobec wszystkich dzieci,

f) dążenie do optymalnego przygotowania dziecka do szkoły,

3) wnikliwe prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę lekarską i inną w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,

b) ustalenia form pomocy w działaniach wobec dzieci,

c) włączania rodziców w realizację procesu wychowawczego.

§ 14

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania poprzez:

1) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy i planów miesięcznych w oddziale, 

2) zapoznawanie rodziców z potrzebami psychoruchowymi dzieci i sposobami ich zaspokajania,

3) udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat rozwoju i zachowania dziecka,

4) włączanie rodziców do tworzenia warunków zapewniających właściwą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych,

5) możliwość wyrażania i przekazywania opinii na temat przedszkola, np. w formie ankiet.

2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w przedszkolu organizuje się następujące formy współdziałania:

1) zajęcia otwarte i imprezy z udziałem rodziców,

2) indywidualne spotkania i rozmowy rodziców z nauczycielem,

3) artykuły wspomagające działania wychowawcze rodziców oraz podnoszące kulturę pedagogiczną,

4) zebrania ogólne z rodzicami.

3. Rodzice mają w szczególności prawo do:

1) wyrażania swoich opinii,

2) współuczestniczenia w podnoszeniu jakości pracy przedszkola poprzez udział w ewaluacji wewnętrznej,

3) rzetelnej informacji o dziecku,

4) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dzieckiem,

5) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę pedagogiczną.

§15

1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem prowadzi Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§ 16

1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników obsługi. 

2. Personel obsługi przyczynia się do właściwego funkcjonowania przedszkola poprzez codzienną sumienną pracę w trosce o dobro dziecka:

1) wszyscy pracownicy przedszkola odpowiedzialni są za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

2) wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki według przydziału czynności,

3) wszyscy pracownicy wypełniają dodatkowe czynności nie umieszczone w zakresie obowiązków, a wynikające z potrzeb placówki.

3. Szczegółowe zakresy czynności tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

§ 17

1. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, w czasie przebywania w przedszkolu, ustala się ogólne zasady postępowania kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu:

1) systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpieczeństwa,

2) odliczanie dzieci przed wyjściem poza budynek przedszkola oraz przed i po powrocie do przedszkola,

3)  reagowanie na wszelkie sytuacje, sygnały lub znamiona przestępstwa, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci i zgłaszanie o tym dyrektorowi przedszkola,

4) natychmiastowe reagowanie na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, zwrócenie się o podanie celu przybycia, udzielenie informacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a w razie potrzeby zawiadomienie dyrektora przedszkola – osoby postronnej nie pozostawia się samej na terenie przedszkola bez nadzoru personelu przedszkola,

§ 18

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku określonym ustawą, z zastrzeżeniem w ust. 2.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego objętego odroczeniem.

3. Przedszkole prowadzi zapisy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, przy czym: 

1) zapisy przyjmuje organ prowadzący,

2) zapisy dokonywane są przez cały rok.

4. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Warunki pobytu w przedszkolu zapewniają dzieciom bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

6. Dzieci mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez:

a) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dzieci, możliwościami placówki,

b) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, właściwie zorganizowany wypoczynek, 

c) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z jego możliwościami percepcyjnymi,

d) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności osobistej, tolerancji, akceptacji i zrozumienia indywidualnych potrzeb,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym poprzez:

a) zaspokajanie własnych potrzeb rozwojowych,

b) doskonalenie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań,

c) wyrażanie własnych sądów i opinii,

d) swobodną zabawę.

7. Organ prowadzący przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków rozwiązując umowę o świadczenie usług, jeżeli:

1) nieprzestrzegania przez Rodziców zasad i przepisów zawartych w statucie, nie stosowanie się do nich przez Rodzica pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do ich przestrzegania,

2) zalegania odpłatnością za pobyt dziecka w Przedszkolu za okres powyżej jednego miesiąca, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania do zapłaty i niewpłacenia w terminie określonym w wezwaniu

3) zatajenia informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno – wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w Przedszkolu,

4) zachowanie dziecka będzie uniemożliwiać pracę nauczycielom lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci,

5) niezgłoszenia Dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej 10 dni, a także wówczas, gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy Rodzicami/ a pracownikami pedagogicznymi Przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,

8. Rodzicom dziecka skreślonego przysługuje prawo uzasadnionego pisemnego odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole. Organ prowadzący i dyrektor rozstrzygają odwołanie w terminie 14 dni i informują pisemnie odwołujących o rozstrzygnięciu.

§ 19

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Statut nadaje i zmienia osoba prowadząca przedszkole.

§ 20

 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 1. W przypadku zawieszenia zajęć w przedszkolu Dyrektor (za zgodą organu prowadzącego przedszkole) organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności przez informowanie rodziców (z wykorzystaniem dostępnych dla rodziców środków komunikacji elektronicznej) o materiałach dydaktycznych i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 3. Rodzice krótko informują nauczyciela w uzgodnionych terminach o efektach prowadzonych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. W okresie organizacji dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dyrektor przedszkola odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym wymienionych wyżej zajęć lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności:

1) ustala, czy nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między rodzicami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia,

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć,

3)        ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać,

4)        ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw,

5)        przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jeżeli są organizowane,

6)        koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w przypadku wystąpienia takich sytuacji.

 1. Dyrektor przedszkola określa procedury funkcjonowania przedszkola i postępowanie jego pracowników w okresie zawieszenia, są one odrębnymi dokumentami.
 2. W tym czasie nauczyciele:

1) uzyskują dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między nimi a rodzicami,

2) uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych do realizacji zajęć,

3)        uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać,

4)        inicjują potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw,

5)        realizują konsultacje z rodzicami,

6)        przekazują rodzicom ustalone przez dyrektora informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jeżeli są organizowane.

 1. W tym czasie inni niż pedagogiczni pracownicy przedszkola:

1) udzielają wsparcia nauczycielom w realizacji ich zadań,

2) dbają o obiekt zgodnie z procedurami dotyczącymi funkcjonowania placówki w okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. W okresie zawieszenia zajęć przedszkola czynności jego organów (Rady pedagogicznej, Rady rodziców) są podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Treść podjętej w ten sposób czynności jest utrwalana w formie protokołu (z zebrania rady), notatki (w innych przypadkach).

 

§ 21

 1. Niniejszy statut obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.
 2. Ze wskazanym dniem traci moc dotychczasowy Statut Niepublicznego Przedszkola Językowego „Król Maciuś Pierwszy” nadany 01.09.2021 r.